Privacy Policy

Privacyverklaring de ScheidingsDeskundige

De ScheidingsDeskundige hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die wij leveren ten aanzien van het scheidingsproces.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Persoonsgegevensverwerking

Scheidingsbegeleiding

De ScheidingsDeskundige verwerkt in het kader van het begeleiden van (echt)scheidingen persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met ons heeft gelegd. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het (gezamenlijk of éénzijdig) begeleiden van scheidingen in de ruimste zin van het woord.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens van u en uw gezinsleden;
 • E-mailadres & telefoonnummer;
 • Gegevens omtrent uw samenlevingsvorm (huwelijksakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, et cetera);
 • Gegevens omtrent uw woning (hypotheekakte en -offerte, akte van levering, jaaroverzicht hypotheek, et cetera);
 • Gegevens omtrent uw financiële situatie (jaaropgaves, salarisstroken, IB-aangiften en -aanslagen, banksaldi, pensioenoverzichten, et cetera);
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

Wij zullen alleen de informatie opvragen die benodigd is voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

Kenniscentrum

De ScheidingsDeskundige verwerkt in het kader van haar activiteiten vanuit het kenniscentrum persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met ons heeft gelegd. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Ondersteuning bij uw scheidingspraktijk (lidmaatschap praktijkondersteuning);
 • Het verzorgen van opleidingen, masterclasses workshops en overige bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord;
 • Het versturen van nieuwsbrieven ten aanzien van (actualiteiten rondom) aspecten van het scheidingsproces en informatie over ons opleidingsaanbod en overige producten.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden. Deze toestemming heeft u aan ons verleend door (één van onderstaande opties):

 • Ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst;
 • Het aanvinken van de toestemmingsverklaring bij het invullen van een inschrijfformulier op onze website;
 • Het aanvinken van de toestemmingsverklaring bij het invullen van het contactformulier op onze website;
 • Het aanvinken van de toestemmingsverklaring bij de aanschaf van producten uit onze webshop;
 • Het versturen van een e-mailbevestiging waarbij u heeft aangegeven dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor eerder genoemde doeleinden.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij voor de uitvoering van onze werkzaamheden onder andere gebruik maken van:

 • Een advocaat voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding;
 • Juridische, financiële en fiscale advisering ten aanzien van het scheidingsproces;
 • Alimentatierekensoftware;
 • CRM-systemen;
 • Clouddienst voor opslaan bestanden;
 • Kantoorsoftwarepakket;
 • Websitehosting;
 • Webwinkelhosting;
 • Een boekhoudsysteem en boekhouder voor het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. De ScheidingsDeskundige zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan de ScheidingsDeskundige, waarvan de contactgegevens onder aan de privacyverklaring te vinden zijn.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

 

De ScheidingsDeskundige

Hamerstraat 10

7556 MZ Hengelo (OV)

KvK-nummer: 852777334

info@descheidingsdeskundige.nl

06-43091162

 

© Copyright - De Scheidingsdeskundige