archive pagina

Voorbeelddocument afstandsverklaring schadevrije jaren

Met ingang van 1 januari 2022 hebben autoverzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars met elkaar afgesproken dat bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap de schadevrije jaren tussen de ex-partners kunnen worden verdeeld. De echtgenoot op wiens naam de schadevrije jaren staan, bepaalt de verdeelsleutel. Die moet een afstandsverklaring aanleveren bij de verzekeraar.

Toolkit Periodieke Verrekening

Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een periodiek verrekenbeding. Door dit verrekenbeding dienen partners het inkomen dat resteert na de kosten van de huishouding jaarlijks te verrekenen. Hiermee wordt financiële gelijkwaardigheid binnen de relatie gecreëerd. Een periodiek verrekenbeding brengt een jaarlijkse administratieve verplichting met zich mee. Veel stellen verzuimen echter dit verrekenbeding uit te voeren. Dat kan tot grote problemen leiden die bij scheiding of overlijden.

De afgelopen jaren is er een toenemende bewustwording ontstaan bij financieel adviseurs om de (jaarlijkse) verrekenverplichting bij hun klanten op de agenda te zetten. Deze bewustwording is aangemoedigd door diverse tuchtrechtelijke uitspraken. De essentie van deze uitspraken is dat van een financieel adviseur verwacht mag worden dat hij aandacht schenkt aan het verrekenbeding.

Om het proces van (jaarlijkse) verrekening in goede banen te leiden heeft De Scheidingsdeskundige de Toolkit Periodieke Verrekening ontwikkeld. Deze toolkit ondersteunt de financieel adviseur bij de volgende onderdelen:

 • Afwikkelen van een periodiek verrekenbeding dat in het verleden niet is uitgevoerd
 • In goede banen leiden van de jaarlijkse verrekening

De Toolkit Periodieke Verrekening bestaat uit de volgende (model) documenten:

 • Handleiding toolkit
 • Naslagwerk huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen
 • Stappenplan voor de adviseur (Stroomschema)
 • Checklist op te vragen gegevens niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
 • Checklist op te vragen gegevens jaarlijkse verrekening
 • Rekenmodel periodiek verrekenbeding (Excel)
 • Vermogensopstelling en afwikkeling periodiek verrekenbeding
 • Model vaststellingsovereenkomst niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
 • Model vaststellingsovereenkomst jaarlijkse verrekening
 • Consumentenbrief jaarlijkse verrekening

Met deze toolkit kun je jouw cliënten op adequate wijze begeleiden bij dit belangrijke onderwerp.

Voorbeeld verrekening lijfrente met lijfrente

Indien er bij een verdeling of verrekening meerdere lijfrenteproducten zijn dan komt het in de praktijk regelmatig voor dat bij echtscheiding de ene partner de ene lijfrenterekening of -polis krijgt toebedeeld en de andere partner de andere. Dit gebeurt vaak uit praktische overwegingen namelijk omdat de verzekeringnemer dan niet gewijzigd hoeft te worden. Let op: bij de verdeling van een gemeenschap dient in alle gevallen de verzekeraar te worden geïnformeerd. Op het moment dat een lijfrente met een lijfrente wordt verrekend dan kleven hier specifieke fiscale gevolgen aan. Op het moment dat een lijfrente waarvan de betaalde premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen wordt verrekend met een lijfrente waarvoor de betaalde premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen, levert dat geen persoonsgebonden aftrekpost op voor de een[1]of een belaste periodieke uitkering en verstrekking voor de ander[2]. Voor zover er waardeverschil bestaat tussen de lijfrentes, treden de gebruikelijke fiscale gevolgen van lijfrenteverrekening in werking (aftrek voor de een en belast voor de ander). Om dit op een duidelijke en gestructureerde manier uit te leggen aan cliënten, hebben wij deze voorbeeld notitie/toelichting opgenomen. Deze notitie dient aangepast te worden aan de specifieke casus.

[1] Art. 6.4 lid 2 Wet IB 2001

[2] Art. 3.102 lid 4 Wet IB 2001

Vermogensopstelling en afwikkeling gemeenschap van goederen (nieuw regime)

Voor de vermogensverdeling bij de gemeenschap van goederen (nieuw regime) hebben wij een Excel-sheet ontwikkeld. Je kunt hier de verschillende vermogensbestanddelen in verwerken en aan één van beide partners toedelen. Eventuele over- of onderbedeling wordt zichtbaar.

In het hoofdstuk “verdeling en verrekening van het vermogen” van onze syllabus Register Erkend Scheidingsadviseur (sectie Startdocumenten) kun je de verschillende stappen die je bij de vermogensverdeling bij de gemeenschap van goederen moet doorlopen nalezen.

Toolkit Staat van aanbrengsten

Sinds de invoering van de Wet aanpassing gemeenschap van goederen op 1 januari 2018 vallen voorhuwelijkse bezittingen en schulden in principe niet meer in de gemeenschap van goederen. Hierdoor zullen de voorhuwelijkse bezittingen en schulden bij een scheiding, in tegenstelling tot de situatie bij gehuwden van vóór 1 januari 2018, niet meer verdeeld hoeven te worden. Als er tussen echtgenoten bij een scheiding een geschil ontstaat aan wie van hen een goed toebehoort en geen van hen kan zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt een goed als gemeenschapsgoed aangemerkt.[1] Door dit zogenaamde wettelijke bewijsvermoeden zal diegene die stelt dat het vermogensbestanddeel tot zijn of haar privévermogen behoort dit moeten bewijzen.

Als scheidende stellen er samen niet uitkomen ligt een juridische procedure op de loer. Juridische procedures duren vaak lang, zijn onzeker en kosten veel geld. Deze discussies kunnen relatief eenvoudig worden voorkomen door een goede administratie te voeren. Dit begint bij het aangaan van het huwelijk. Op dat moment dient een zogenaamde staat van aanbrengsten opgesteld te worden. Dit is een lijst waarop vermeld staat tot welk vermogen bepaalde bezittingen en schulden bij de start van het huwelijk behoren. Bij een scheiding of overlijden kan daarmee worden bewezen welke vermogensbestanddelen tot het privévermogen behoren.

Iedereen in Nederland die trouwt doet er goed aan om een staat van aanbrengsten op te stellen. Daarom hebben wij de toolkit “staat van aanbrengsten ontwikkeld”. Hiermee kunt je jouw cliënten begeleiden bij het opstellen van deze staat van aanbrengsten. Het risico op toekomstige discussies wordt daarmee aanzienlijk verkleind. De toolkit bestaat uit de volgende documenten:

 • Introductie toolkit
 • Uitleg over het huwelijksvermogensrecht van na 1 januari 2018
 • Consumentenbrief
  • Uitleg belang opstellen staat van aanbrengsten
 • Sjabloon overeenkomst “staat van aanbrengsten”

[1] Art. 1:94 lid 8 BW

Toolkit vastleggen vergoedingsrechten

Tijdens relaties vermengen jouw cliënten geld. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de verwerving van een woning waarbij één van beide partners meer eigen middelen inbrengt dan de andere partner. Ook kan het gaan om het voldoen van verbouwingskosten of aflossingen op de hypotheek. Bij een scheiding of overlijden kan discussie ontstaan over de verwachtingen van de in het verleden gemaakte keuzes. In het verlengde van deze discussies liggen, als betrokkenen er niet uitkomen, juridische procedures. Juridische procedures zijn onzeker, duren lang en kosten veel geld. In het ergste geval raken kinderen van procederende ex-partners in de knel door het geëscaleerde conflict van hun ouders. Bij een overlijden speelt hetzelfde risico. Hier kunnen erfgenamen andere verwachtingen hebben van het vergoedingsrecht dan wanneer de nog levende partij die betrokken was bij het vergoedingsrecht. Als zij er niet uitkomen ligt een langdurige juridische procedure op de loer.

De schade die voortvloeit uit het achterwege blijven van vastlegging van de keuzes die partners hebben gemaakt, had voorkomen kunnen worden als cliënten hun afspraken hadden vastgelegd in een overeenkomst.

De ScheidingsDeskundige heeft daarom speciaal voor de financieel adviseur de “Toolkit Vastleggen Vergoedingsrechten” ontwikkeld. Met deze Toolkit kun je in de betreffende situaties jouw cliënten efficiënt en doelgericht helpen bij het vastleggen van vergoedingsrechten. Hiermee kunt je jouw betaalde dienstverlening uitbreiden. Je onderscheidt je hiermee tevens van andere adviseurs.

Doelgroep:

 • Samenwoners
 • Gehuwden
 • Geregistreerde partners
 • Gehuwden met huwelijkse voorwaarden
 • Geregistreerde partners met partnerschapsvoorwaarden

De Toolkit bestaat uit:

 • Theorie van vergoedingsrechten voor de adviseur
 • Uitleg en handleiding voor de adviseur
 • Rekentool vergoedingsrechten (Excel)
  • Verwerving
  • Verbouwing
  • Aflossing
  • Besparingen in een polis of rekening
 • Sjabloonovereenkomsten
  • Overeenkomst vergoedingsrechten bij samenwoners
  • Overeenkomst vergoedingsrechten bij gehuwden
  • Overeenkomst vergoedingsrechten bij geregistreerde partners
  • Overeenkomst vergoedingsrechten bij gehuwden met huwelijkse voorwaarden
  • Overeenkomst vergoedingsrechten bij geregistreerde partners met partnerschapsvoorwaarden
 • Consumentenbrief
  • Uitleg situatie vergoedingsrechten, mogelijkheid vastleggen afspraken, begeleidend schrijven bij overeenkomst en voorstel dienstverlening.

Voorbeeld notitie pensioenverrekening

In de praktijk komt het regelmatig voor dat vermogen wordt verrekend met pensioenrechten. Het is voor de scheidingspraktijk van groot belang dat de gevolgen van pensioenverrekening worden geduid. Meestal wordt hiervoor een uiteenzetting gemaakt in een e-mail of in een notitie. Hierdoor is het voor de scheidingsconsument helder hoe de berekeningen in het kader van pensioenverrekening tot stand komen en wat hiervan de fiscale gevolgen zijn. Om jou hiermee te helpen, hebben wij een voorbeeld notitie opgesteld die jou kan helpen in jou dienstverlening. Let wel op dat het hierbij om een voorbeeld van een praktijksituatie gaat. Het verrekenen van pensioenrechten met vermogensbestanddelen is altijd maatwerk. Het kan ook voorkomen dat de notitie niet naar cliënten wordt gestuurd maar naar een andere scheidingsprofessional. De notitie zal dan uiteraard hierop aangepast dienen te worden.

Factsheet besluit schenkbelasting 29 maart

Indien stellen gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden overeenkomen of wijzigen, vindt er mogelijk een vermogensverschuiving plaats die belast is met schenkbelasting in de zin van de Successiewet. Op grond van een beleidsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën wordt in een aantal situaties geen schenkbelasting geheven bij het aangaan van een huwelijk of het aangaan c.q. wijzigen van huwelijkse voorwaarden. In dit document worden enkele scenario’s uiteengezet die relevant zijn voor de toepasbaarheid van het genomen besluit.

 

Video uitleg wettelijke beperkte gemeenschap van goederen

Leningsovereenkomst overbedelingsschuld

In bepaalde situaties is het niet mogelijk/wenselijk dat de ene partner de overbedelingsschuld gelijk aan de andere partner voldoet. Als jouw cliënten afspreken dat deze schuldig wordt verbleven, is het raadzaam om hierover (naast de vastlegging hiervan in het convenant) specifieke afspraken vast te leggen. In deze leningsovereenkomst kunnen jouw cliënten afspraken vastleggen over onder andere de hoofdsom, rente, looptijd, aflossingen en opeisbaarheid van de vordering.

Voorbeeld notitie inzake afwikkeling verrekenbeding

Circa 30% van de gehuwden heeft huwelijksvoorwaarden. Een groot deel van deze voorwaarden bevatten verrekenbedingen. Deze verrekenbedingen hebben complexe gevolgen voor het afwikkelen van het vermogen bij een scheiding. Hier krijgen wij regelmatig vragen over. In de scheidingspraktijk is het van belang dat de gevolgen van het verrekenbeding worden geduid. Meestal wordt hiervoor een uiteenzetting gemaakt in een e-mail of in een notitie. Hierdoor is het voor de scheidingsconsument duidelijk hoe het verrekenbeding moet worden geïnterpreteerd. Om jou hiermee te helpen, hebben wij een notitie gemaakt die jou kan helpen in jou dienstverlening. In dit modeldocument hebben wij de civiele en fiscale gevolgen van het verrekenbeding uiteengezet. Tevens speelt in deze notitie een privéwoning en diverse kapitaal- en lijfrenteverzekeringen. Deze notitie ziet op een eenzijdige begeleiding. Het spreekt voor zich dat deze notitie ook kan worden gebruikt als je cliënten gezamenlijk begeleidt.”

Video uitleg nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 treedt de Wet beperkte gemeenschap van goederen in werking. Dat betekent dat ons huwelijksgoederenrecht per 1 januari 2018 ingrijpend zal veranderen. In deze video wordt op hoofdlijnen ingegaan op het verschil tussen het huidige en het nieuwe recht en de gevolgen voor de financiële adviespraktijk. Ook zal worden stilgestaan bij een aantal mogelijke knelpunten waar jij als adviseur in de praktijk mee geconfronteerd kan worden.

Checklist bezittingen en schulden

Voor een goede afwikkeling van de scheiding is het nodig dat alle bezittingen en schulden in kaart worden gebracht. Je dient zoveel mogelijk bewijsstukken van de bezittingen en schulden en van de waarden hiervan te verzamelen. De lijst die je kunt downloaden is niet uitputtend bedoeld. De lijst is een hulpmiddel bij het verzamelen van de stukken die de scheidingsconsument dient aan te leveren. Je kunt deze lijst aan jouw cliënten verstrekken.

Inboedellijst

Deze inboedellijst kun je aan jouw cliënten doorsturen. Jouw cliënten kunnen deze lijst gebruiken om een goed overzicht van de inboedel te krijgen. Deze lijst kunnen zij zelf invullen en aan jou overhandigen. Het is bestand is in WORD gemaakt en kan daardoor vrij bewerkt worden. In de rechter kolom kunnen zij aangeven aan wie een bepaald goed wordt toebedeeld. Per vertrek kunnen alle bestanddelen inzichtelijk worden gemaakt. Eventueel kunnen bepaalde zaken toegevoegd worden. Hiervoor zijn voldoende witregels beschikbaar.

Vermogensopstelling en afwikkeling gemeenschap van goederen (oud regime)

De vermogensverdeling bij stellen die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd is meestal overzichtelijk. Als er sprake is van uitgesloten vermogen kan het toch complex worden. Voor de vermogensverdeling bij de gemeenschap van goederen hebben wij een Excel-sheet ontwikkeld. Je kunt hier de verschillende vermogensbestanddelen in verwerken en aan één van beide partners toedelen. Eventuele over- of onderbedeling wordt zichtbaar.

In het hoofdstuk “verdeling en verrekening van het vermogen” van onze syllabus Register Erkend Scheidingsadviseur (sectie Startdocumenten) kun je de verschillende stappen die je bij de vermogensverdeling bij de gemeenschap van goederen moet doorlopen nalezen.

Vermogensopstelling en afwikkeling huwelijkse voorwaarden

De vermogensverdeling en verrekening bij stellen met huwelijkse voorwaarden is vaak een stuk complexer dan de afwikkeling van een gemeenschap van goederen. Voor de vermogensafwikkeling bij huwelijkse voorwaarden hebben wij een stappenplan in Excel ontwikkeld. In het stappenplan zijn voorbeelden van vermogensbestanddelen en waarderingen ingevoerd. Hierdoor krijg je een beeld hoe een dergelijk schema er in de praktijk uitziet.
Bij huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen dien je regels die hiervoor gelden in ogenschouw te nemen. Als je twijfelt over jouw interpretatie van de huwelijkse voorwaarden en de gevolgen hiervan voor de vermogensafwikkeling adviseren wij jou deskundigheid in te schakelen binnen het samenwerkingsverband.

In het hoofdstuk “verdeling en verrekening van het vermogen”  van onze syllabus Register Erkend Scheidingsadviseur (sectie Startdocumenten) kun je de verschillende stappen die je bij de vermogensverdeling bij huwelijkse voorwaarden moet doorlopen nalezen.

Uitleg aanpak afwikkeling lijfrente bij scheiding en vastlegging hiervan in convenant

In dit document wordt de afwikkeling van een lijfrente bij een scheiding stap voor stap toegelicht. In dit document wordt specifiek stilgestaan bij de fiscale gevolgen en het toepassen van belastinglatenties.

Overzicht fiscale gevolgen lijfrente- en pensioenverrekening

In dit schema worden de fiscale gevolgen van het verdelen en verrekenen van lijfrentes en pensioenen uiteengezet. Daarbij wordt tevens ingegaan op het wel of niet toepassen van belastinglatenties.

Model e-mail aanpassing begunstiging

Deze model e-mail kun je gebruiken om verzekeringsmaatschappijen te verzoeken de begunstiging van een levensverzekering aan te passen. In deze voorbeeldbrief is sprake van de situatie dat een echtgenoot en zijn toekomstige ex-echtgenoot beiden voor 50% als begunstigde worden opgenomen. De verzekeringsnemer dient voor dit wijzigingsverzoek te tekenen. Eventueel dient de begunstigde voor aanvaarding te ondertekenen. De ervaring leert dat de meeste verzekeringsmaatschappijen een kopie van de paspoorten van partijen verlangen. We raden jou aan deze bij het verzoek mee te sturen (net als de polis), zodat jouw verzoek direct in behandeling kan worden genomen.

Model e-mail splitsing lijfrente

Deze model e-mail kun je gebruiken om verzekeringsmaatschappijen te verzoeken om een lijfrente te splitsen in twee afzonderlijke verzekeringen/rekeningen. De verzekeringsnemer dient voor dit wijzigingsverzoek te tekenen. De ervaring leert dat de meeste verzekeringsmaatschappijen een kopie van de paspoorten van partijen verlangen. We raden jou aan deze bij het verzoek mee te sturen (net als de polis), zodat jouw verzoek direct in behandeling kan worden genomen.

Model e-mail toebedeling lijfrente

Deze model e-mail kun je gebruiken om verzekeringsmaatschappijen te informeren over de toebedeling van een lijfrente. In deze voorbeeldbrief is sprake van de situatie dat de lijfrente wordt toebedeeld aan degene op wiens naam de lijfrente al staat. Ook in deze gevallen is het van belang de verzekeraar te informeren (bijvoorbeeld bij gemeenschap van goederen) en raden wij aan beide partijen te laten tekenen. De ervaring leert dat de meeste verzekeringsmaatschappijen een kopie van de paspoorten van partijen verlangen. We raden jou aan deze bij het verzoek mee te sturen (net als de polis), zodat jouw verzoek direct in behandeling kan worden genomen.

Model e-mail toebedeling bankrekeningen

Deze model e-mail kun je gebruiken om banken te informeren over de toebedeling van bankrekeningen. Indien er sprake is van een gemeenschap van goederen, dient de bankrekening te worden geleverd vanuit de gemeenschap van goederen. Ook in het geval bepaalde bankrekeningen op naam van degene staan die de betreffende bankrekening krijgt toebedeeld zal er in het geval van een gemeenschap van goederen een verzoek tot toebedeling moeten worden ingediend en raden wij aan beide partijen te laten tekenen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige