archive pagina

Toolkit Relatiebeëindiging

Bij financieel advies worden risico’s besproken. Dat gaat meestal over:

  • Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Werkloosheid

Het risico op relatiebeëindiging wordt vaak niet of nauwelijks besproken. Relatiebeëindiging is echter het meest relevante risico waar cliënten mee geconfronteerd kunnen worden. Eén op de drie huwelijken eindigt in een scheiding en jaarlijks gaan circa 70.000 samenwoners uit elkaar. De impact hiervan is vaak erg groot.
De Scheidingsdeskundige vindt dat het scheidingsrisico veel hoger op de agenda van de financieel adviseur moet komen.
Speciaal voor de financieel adviseur hebben wij de toolkit relatieontbinding ontwikkeld. Deze toolkit bestaat uit.

  • Factsheet relatiebeëindiging voor de consument

In deze factsheet wordt het scheidingsrisico voor de consument op een rijtje gezet. Door het lezen van deze factsheet worden jouw klanten kort en krachtig geïnformeerd ten aanzien van dit belangrijke risico. De factsheet ontvang je in WORD format en kan voorzien worden van het logo van jouw kantoor en aan klanten worden toegestuurd.

  • Flowchart risico’s relatiebeëindiging

In deze flowchart staan de risico’s die samenhangen met relatiebeëindiging overzichtelijk uiteengezet. Tevens staat daarbij hoe bepaalde risico’s opgelost kunnen worden.

  • Tips en voorbeeld vragen voor het klantgesprek

In dit overzicht staan belangrijke tips en aandachtspunten. Daarnaast bevat dit document een aantal voorbeeldvragen. Hierdoor krijg je als adviseur een aantal handvaten om dit thema op de agenda te zetten.

Geheimhoudingsverklaring derden

In het scheidingsproces worden soms externe specialisten ingeschakeld zoals belastingadviseurs of accountants. Als je informatie deelt met deze externe partij, dan wil je dat de informatie met betrekking tot jouw cliënten vertrouwelijk blijft. Je kunt afspraken hierover vastleggen in een geheimhoudingsverklaring of -overeenkomst. In dit modeldocument tref je een voorbeeld van een geheimhoudingsovereenkomst die je kunt gebruikten om de gemaakt afspraken in vast te leggen.

Syllabus Scheiden & Ondernemers

De syllabus Scheiden & Ondernemers omvat alle juridische, fiscale en financiële onderwerpen op het gebied van scheidende ondernemers. Een scheiding waarbij een van beide partners ondernemer is, brengt veel complexiteit met zich mee. Verschillende ingewikkelde vakgebieden komen namelijk bij elkaar: bedrijfseconomie, civiel recht en fiscaliteit. De deelonderwerpen die in deze syllabus worden behandeld zijn onder andere:

– Pensioenafwikkeling
– Het waarderen van de onderneming
– Het vaststellen van het inkomen van de ondernemer

Deze syllabus gebruiken wij tevens voor de opleiding Scheiden & Ondernemer die wij als de ScheidingsDeskundige-Opleidingen verzorgen.

Basisinventarisatieformulier

Voordat je in gesprek gaat met mogelijke nieuwe cliënten is het goed een globaal beeld te krijgen van hun situatie. Hiervoor kun je het basisinventarisatieformulier gebruiken. Wij adviseren jou dit formulier mee te sturen met de afspraakbevestiging. Cliënten kunnen het formulier vóór het eerste gesprek aan jou retourneren.

Stroomschema van het scheidingsproces (consument)

Het stroomschema van het scheidingsproces voor de scheidingsconsument geeft een chronologisch overzicht van de verschillende deelaspecten die aan de orde kunnen komen bij de afwikkeling van een scheiding.
Je kunt dit document gebruiken om nieuwe cliënten inzicht te geven in het scheidingsproces. Ze worden hierdoor meer bewust van de hoeveelheid complexe onderdelen waar zij de aankomende periode aandacht aan moeten besteden. Hierdoor wordt het waarschijnlijker dat zij zich realiseren dat deskundige begeleiding van hun scheiding noodzakelijk is.

Checklist benodigdheden afwikkeling scheidingsproces

Hieronder zie je een opsomming welke documenten relevant (kunnen) zijn bij het afwikkelen van het scheidingsproces. Dit modeldocument dient als geheugensteun voor de scheidingsbegeleider om na te gaan of alle benodigde documenten zijn ontvangen. Dit is geen limitatieve opsomming.

Machtigingsformulier t.b.v. financiële gegevens

In het scheidingsproces zul je naast de informatie die jouw cliënten aan jou verstrekken soms informatie nodig hebben van verschillende instellingen. Je kunt de machtiging voor het opvragen van financiële gegevens bij aanvang van de scheidingsbegeleiding door jouw cliënten laten ondertekenen. Deze machtiging stelt jou in staat zelf informatie op te vragen bij de verschillende instanties. Hierdoor ben je minder afhankelijk van jouw cliënt en kan de scheiding voortvarender worden afgewikkeld.

Syllabus Register Erkend Scheidingsadviseur®

De syllabus Register Erkend Scheidingsdadviseur omvat alle juridische, fiscale en financiële onderwerpen op het gebied van scheidingsbegeleiding. De onderwerpen die in deze syllabus worden behandeld zijn onder andere:
– De echtscheidingsprocedure
– Verdeling en verrekening van het vermogen
– Eigen woning & echtscheiding
– Toeslagen & inkomensafhankelijke combinatiekorting
– Onderhoudsverplichtingen & alimentatie
– Overlijden & scheiden
– Pensioen & levensverzekeringen

Deze syllabus gebruiken wij tevens voor de opleiding Register Erkend Scheidingsadviseur die wij als de Scheidingsdeskundige verzorgen.

Onderzoek kwaliteit scheidingsbegeleiding

In het onderzoek over de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland wordt het scheidingsproces uitgebreid uiteengezet. Daarbij is gekeken naar hoe de verschillende dienstverleners en hun kenmerken zich hiertoe verhouden. Ook is gekeken of de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland te kort schiet. Hierbij zijn instanties als de rechterlijke macht, de belastingdienst, pensioenfondsen en banken betrokken. Tevens zijn in dit onderzoek conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan t.a.v. het verbeteren van de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Door het lezen van het onderzoek zul je een (nog) beter beeld krijgen van het scheidingsproces en de partijen die hierbij betrokken zijn.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige