archive pagina

Model e-mail opvragen informatie pensioenuitvoerder

Met deze model e-mail kunt u de volgende gegevens bij de pensioenuitvoerder van cliënten opvragen:

  • Hoogte opgebouwde rechten (van belang voor verevening);
  • Contante waarde van de aanspraken (vooral van belang wanneer er pensioenverrekening plaatsvindt);
  • Opgebouwde rechten na toepassing van conversie.

Met deze gegevens kunnen cliënten beter worden begeleid in hun keuzes ten aanzien van de afwikkeling van de pensioenrechten bij een scheiding.

Model e-mail niet-wijzigingsbeding

Het is van groot belang duidelijk te formuleren waarom partijen een niet-wijzigingsbeding opnemen in het convenant. Partijen dienen op de hoogte te zijn van hetgeen waar zij recht op zouden hebben op basis van de wettelijke regeling. Deze e-mail ondersteunt u bij de vastlegging van het niet-wijzigingsbeding naar uw cliënten.

Model e-mail voorstel andere partij bij individuele begeleiding

Dit modeldocument kunt u gebruiken indien u een individuele cliënt begeleidt en een voorstel doet aan de andere partij.

Model e-mail toezending concept scheidingsdossier aan cliënten

Deze bevestigingsmail wordt aan de cliënt(en) verzonden op het moment dat u alle door hen overeengekomen afspraken heeft vastgelegd in het (echt)scheidingsconvenant en alle producties en bijlagen die hierbij horen. Hoe het volledige scheidingsdossier er in de praktijk uit zal zien kunt u vinden in het bestand “Inhoudsopgave scheidingsdossier”.

In het laatste gesprek tekenen partijen het echtscheidingsconvenant waarin alle afspraken tussen hen zijn vastgelegd. Voordat dit gesprek plaatsvindt adviseren wij u alle stukken aan uw cliënten toe te zenden. Zij kunnen alle documenten dan uitgebreid bestuderen voordat zij de stukken ondertekenen. Eventuele correcties/aanpassingen kunnen vóór de afspraak verwerkt worden. U weet dan (bijna) zeker dat er tijdens het gesprek geen situatie ontstaat waarbij een van de partijen zich niet kan vinden in de inhoud van het convenant.

Model e-mail afronding scheidingsbegeleiding en evaluatieformulier

Het formele scheidingsproces eindigt op het moment dat de beschikking van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Uw belangrijkste taak om de scheidingsconsument door het scheidingsproces te loodsen komt tot een einde. Het kan zijn dat u uw cliënten in de toekomst nog gaat helpen met de belastingaangifte of andere zaken. Desondanks is het goed te bevestigen dat uw opdracht tot een einde is gekomen. Daarbij is het van belang vast te stellen of cliënten tevreden zijn met uw dienstverlening. Enerzijds kunt u dit zelf inschatten. Anderzijds kunt u door middel van een evaluatieformulier verifiëren of uw gevoel ten aanzien van de tevredenheid overeenkomt met de werkelijkheid. Daarnaast kan dit u helpen bij de optimalisering van uw dienstverlening.
In dit document vindt u een model e-mail afsluiting met evaluatieformulier die u, na inschrijving van de beschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand, naar uw cliënten kunt toesturen.

Model e-mail opvragen conversie bij pensioenuitvoerder

Deze e-mail gebruikt u voor het opvragen van een conversieberekening bij de pensioenuitvoerder. Cliënten kunnen op basis van de verstrekte gegevens een afweging maken om te kiezen voor conversie.

Model e-mail afspraakbevestiging eerste gesprek

Deze bevestigingsmail wordt vóór de eerste bijeenkomst aan de cliënt(en) verzonden. Probeert u hierbij altijd naar beide partners te mailen. Dat komt professioneel over. Het is aan te raden in het verdere proces te allen tijde aan beide partners te mailen. Hierdoor verloopt de communicatie voor beide partijen transparant en geeft dit blijk van uw onpartijdigheid.

Belangrijk is het basisinventarisatieformulier met de afspraakbevestiging mee te sturen en te vragen om dit ingevuld voor de 1e afspraak te retourneren. Terugzending geeft een eerste indicatie over de bereidheid dat de cliënt met u serieus wil bespreken hoe u een daadwerkelijke rol kunt vervullen bij het scheidingsproces. Daarnaast krijgt u een beeld van de gezinssituatie van de potentiële cliënt.

Model e-mail toelichting scheidingsregeling

Geregeld krijgen wij vragen over de invulling van de scheidingsregeling. Onze ervaring is dat advocaten, mediators en andere betrokkenen bij het scheidingsproces onvoldoende op de hoogte zijn van de aandachtspunten ten aanzien van deze regeling. Om u te ondersteunen hebben wij een modeldocument ontwikkeld waarin een uitgebreide toelichting wordt gegeven op de invulling van de scheidingsregeling. Wij hopen dat dit document u helpt bij uw dagelijkse adviespraktijk.

Model e-mail zakelijk voorstel scheidingsbegeleiding

Deze model e-mail kunt u gebruiken indien u cliënt(en) voor de eerste keer heeft gesproken en u een voorstel wilt doen voor de scheidingsbegeleiding. U dient als scheidingsbegeleider deze e-mail aan te passen naar de specifieke situatie van uw cliënt(en).

Wij raden u aan om bij dit zakelijk voorstel de specifiek voor deze cliënten opgestelde dienstverleningsovereenkomst en uw algemene voorwaarden toe te sturen (U kunt hiervoor ons ‘model dienstverleningsovereenkomst’ en ons ‘model algemene voorwaarden’ gebruiken, beiden te vinden in de sectie Bedrijfsvoering voor de scheidingsprofessional). Door ondertekening conformeren uw cliënten zich aan de gemaakte afspraken en de door u gehanteerde algemene voorwaarden (Let op: indien uw cliënten de algemene voorwaarden niet daadwerkelijk ontvangen, kunt u zich niet op deze voorwaarden beroepen). Zo heeft u de basis voor uw dienstverlening goed vastgelegd en kunt u op deze documenten terugvallen indien er onduidelijkheid of onenigheid ontstaat over de gemaakte afspraken.

Model e-mail afwikkeling eigen woning (scheidingsconsument)

Deze model e-mail kunt u gebruiken als er een gezamenlijke eigen woning betrokken is bij de scheiding. Afhankelijk van uw inventarisatie en bevindingen kunt u deze e-mail op maat maken.
Er kan sprake zijn van diverse hypotheekvormen met aanverwante voorzieningen als levensverzekeringen. Het is belangrijk al deze voorzieningen in verband met de geldende fiscale regels zorgvuldig te beoordelen. Voor meer verdieping inzake dit onderwerp kunt u het hoofdstuk ‘Eigen woning en scheiden’ in onze syllabus nalezen.

Model e-mail zakelijk voorstel aan individuele cliënt

Dit modeldocument kunt u gebruiken indien u wordt benaderd door een individuele cliënt. Na het eerste gesprek met deze cliënt kunt u beoordelen wat u voor hem/haar kunt betekenen. Dit begint bij een inventarisatie van de vraagstelling/knelpunten/zorgen. Op basis van deze informatie kunt u in afstemming met uw cliënt beoordelen of het mogelijk is dat de cliënt en zijn of haar (ex-)partner door u gezamenlijk geholpen worden. U kunt dan wellicht een bemiddelingstraject starten. In overleg wordt contact gezocht met de (ex-)partner om vast te stellen of deze ook akkoord gaat met uw rol als bemiddelaar.

Indien bemiddeling niet wenselijk of mogelijk is kunt u onderzoeken hoe u uw cliënt kunt helpen. Op het moment dat er een gerechtelijke procedure gestart moet worden dient u de cliënt door te verwijzen naar een advocaat die het procesmonopolie heeft. De advocaat kan op basis van uw eerdere adviezen in overleg met de cliënt de procedure starten.

Model e-mail opdrachtbevestiging en vervolgstappen

Deze model e-mail kunt u gebruiken als opdrachtbevestiging. Wij raden u aan altijd zo snel mogelijk na akkoord van uw cliënten deze bevestiging te sturen. U laat hiermee zien de begeleiding voortvarend aan te willen pakken en u zorgt hiermee voor een goede structuur van de begeleiding van de scheiding.

Tevens raden wij u aan om bij deze bevestiging onze ‘stroomschema van het scheidingsproces (consument)’ (sectie startdocumenten) aan cliënten te doen toekomen. Dit geeft uw cliënt een duidelijk overzicht van het scheidingsproces.
In deze e-mail wordt een opsomming gemaakt van de benodigde documenten. Dit kan voor elke situatie anders zijn. U dient als scheidingsbegeleider zelf na te gaan welke documenten voor de afwikkeling van de specifieke scheiding van belang zijn.

Model e-mail zorg over risico escalatie tussen partijen

Goede communicatie tussen partijen is van groot belang voor het succesvol doorlopen van het scheidingsproces. Tijdens het scheidingsproces kan zich de situatie voordoen waarbij de communicatie tussen partijen verslechtert. Het is van belang om een dergelijke situatie tijdig te signaleren en het risico daarvan onder de aandacht van uw cliënten brengen. U kunt dit doen door partijen deelgenoot te maken van uw observaties tijden een gesprek. U kunt in uw gespreksverslagen ook aandacht besteden aan uw observaties en zorgen omtrent verdere escalatie van de verhoudingen. Dit document geeft u een bouwsteen dat u als onderdeel aan een e-mail kunt toevoegen. Uw eigen observaties zult u zelf moeten beschrijven. Het algemene gedeelte vindt u hieronder.

Model e-mail opstellen alimentatieberekening

Deze model e-mail kunt u gebruiken voor het opvragen van gegevens die u nodig heeft voor het opstellen van een alimentatieberekening. Dit concept is gericht aan een professional. Delen van deze e-mail kunt u ook gebruiken indien u rechtstreeks bij de scheidingsconsument informatie wilt opvragen. Het is van belang dat u er voor zorgt dat u alle relevante informatie heeft, zodat u efficiënt een zorgvuldige alimentatieberekening kan opstellen.

Model e-mail aankondiging indexering

Deze model e-mail kunt u gebruiken om uw cliënten te attenderen op de wettelijke indexering van de kinder- en partneralimentatie.

Model e-mail aanpassing begunstiging

Deze model e-mail kunt u gebruiken om verzekeringsmaatschappijen te verzoeken de begunstiging van een levensverzekering aan te passen. In deze voorbeeldbrief is sprake van de situatie dat een echtgenoot en zijn toekomstige ex-echtgenoot beiden voor 50% als begunstigde worden opgenomen. De verzekeringsnemer dient voor dit wijzigingsverzoek te tekenen. Eventueel dient de begunstigde voor aanvaarding te ondertekenen. De ervaring leert dat de meeste verzekeringsmaatschappijen een kopie van de paspoorten van partijen verlangen. We raden u aan deze bij het verzoek mee te sturen (net als de polis), zodat uw verzoek direct in behandeling kan worden genomen.

Model e-mail splitsing lijfrente

Deze model e-mail kunt u gebruiken om verzekeringsmaatschappijen te verzoeken om een lijfrente te splitsen in twee afzonderlijke verzekeringen/rekeningen. De verzekeringsnemer dient voor dit wijzigingsverzoek te tekenen. De ervaring leert dat de meeste verzekeringsmaatschappijen een kopie van de paspoorten van partijen verlangen. We raden u aan deze bij het verzoek mee te sturen (net als de polis), zodat uw verzoek direct in behandeling kan worden genomen.

Model e-mail toebedeling lijfrente

Deze model e-mail kunt u gebruiken om verzekeringsmaatschappijen te informeren over de toebedeling van een lijfrente. In deze voorbeeldbrief is sprake van de situatie dat de lijfrente wordt toebedeeld aan degene op wiens naam de lijfrente al staat. Ook in deze gevallen is het van belang de verzekeraar te informeren (bijvoorbeeld bij gemeenschap van goederen) en raden wij aan beide partijen te laten tekenen. De ervaring leert dat de meeste verzekeringsmaatschappijen een kopie van de paspoorten van partijen verlangen. We raden u aan deze bij het verzoek mee te sturen (net als de polis), zodat uw verzoek direct in behandeling kan worden genomen.

Model e-mail betalingsachterstand alimentatie

Deze model e-mail kunt u gebruiken om een partij te wijzen op een betalingsachterstand in de te betalen kinder- en partneralimentatie.

Model e-mail toebedeling bankrekeningen

Deze model e-mail kunt u gebruiken om banken te informeren over de toebedeling van bankrekeningen. Indien er sprake is van een gemeenschap van goederen, dient de bankrekening te worden geleverd vanuit de gemeenschap van goederen. Ook in het geval bepaalde bankrekeningen op naam van degene staan die de betreffende bankrekening krijgt toebedeeld zal er in het geval van een gemeenschap van goederen een verzoek tot toebedeling moeten worden ingediend en raden wij aan beide partijen te laten tekenen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige