archive pagina

Pensioen Toolkit

Model e-mail opvragen informatie pensioenuitvoerder

Met deze model e-mail kun je de volgende gegevens bij de pensioenuitvoerder van cliënten opvragen:

  • Hoogte opgebouwde rechten (van belang voor verevening);
  • Contante waarde van de aanspraken (vooral van belang wanneer er pensioenverrekening plaatsvindt);
  • Opgebouwde rechten na toepassing van conversie.

Met deze gegevens kunnen cliënten beter worden begeleid in hun keuzes ten aanzien van de afwikkeling van de pensioenrechten bij een scheiding.

Model eigen verklaring afzien van bijzonder partnerpensioen premieovereenkomsten

Bij (echt)scheiding komt de ex-partner doorgaans in aanmerking voor bijzonder partnerpensioen. Dit geldt alleen voor zover er een nabestaandenpensioen is opgebouwd bij een pensioenfonds/pensioenverzekeraar. In het samenstel van de financiële afspraken bij de afwikkeling van de scheiding kan het voorkomen dat de ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen (op opbouwbasis). Dit wordt dan vastgelegd in het (echt)scheidingsconvenant. Het kan zijn dat cliënten het niet wenselijk vinden dat het gehele convenant naar de pensioenuitvoerder wordt gestuurd, er geen afspraken in het convenant over het bijzonder partnerpensioen staan óf dat er geen scheidingsconvenant is. In dat geval kan worden volstaan met het versturen van een door beiden ondertekende verklaring vergezeld van een kopie van het ID-bewijs van hen beiden. Hieronder tref je een model van een dergelijke verklaring.

Checklist benodigde informatie pensioenverdeling

Deze checklist is in eerste instantie ontwikkeld voor jou als scheidingsbegeleider om na te gaan of je over alle informatie beschikt om een pensioenverdeling aan te kunnen vangen. Uiteraard kan de checklist worden aangepast om gegevens bij jouw cliënten op te vragen.

Formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen

Dit formulier kunnen jouw cliënten gebruiken om aan de pensioenuitvoerder melding te maken van een scheiding en het feit dat er aanspraak wordt gemaakt op verdeling van het ouderdomspensioen. De meeste pensioenuitvoerders hebben hier overigens eigen formulieren voor die je ook kunt gebruiken.

Factsheet pensioenverdeling (voor de consument)

Dit document hebben wij opgesteld om jouw cliënten kort en bondig te informeren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot het verdelen van het ouderdomspensioen. Wij hebben er voor gekozen om naast de brochure van de overheid een eigen factsheet te maken. Het voordeel hiervan is dat we hierin relevante ontwikkelingen kunnen verwerken en daarnaast alleen de belangrijkste onderdelen behandelen. Dit maakt het voor jouw cliënt overzichtelijker en minder lastig te begrijpen.

Model e-mail opvragen conversie bij pensioenuitvoerder

Deze e-mail gebruik je voor het opvragen van een conversieberekening bij de pensioenuitvoerder. Cliënten kunnen op basis van de verstrekte gegevens een afweging maken om te kiezen voor conversie.

Brochure verdeling ouderdomspensioen bij scheiding

Deze brochure kun je aan jouw cliënten verstrekken om inzicht te krijgen in de wettelijke regeling van verdeling van ouderdomspensioen en hoe een verdeling van ouderdomspensioen tot stand komt.

Scheiding en pensioen (pensioenkijker.nl)

Wanneer cliënten gaan scheiden dien je altijd na te gaan of zij aan pensioenregelingen deelnemen/hebben deelgenomen. Een scheiding kan namelijk grote consequenties hebben voor het pensioen. Dit document is bedoeld als leidraad voor jou als scheidingsbemiddelaar bij de advisering van jouw cliënten op dit gebied.

10 jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Prof. dr. G.J.B. Dietvorst)

Dit document bevat een onderzoek van de Universiteit Tilburg. Hierin wordt de WVPS die toen 10 jaar lang van kracht was geëvalueerd. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of de WVPS in de praktijk werkt zoals de wetgever indertijd voor ogen stond. Voorts is er gekeken of er knelpunten zijn en is getracht om, zowel voor de uitvoeringspraktijk als voor de wetgever, verbeteringsvoorstellen te doen.

Dit document geeft jou achtergrondinformatie over de WVPS en inzicht in tegen welke knelpunten je als scheidingsbegeleider/jouw cliënten kunt/kunnen aanlopen

Masterscriptie Pensioenaanspraken in eigen beheer (M.C.P.M. Kastelijns)

In deze scriptie wordt ingegaan op de problematiek rondom (de waardering van) pensioenaanspraken in eigen beheer.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige