archive pagina

Rapport Alimentatienormen 2023

Het rapport Alimentatienormen bevat de diverse aanbevelingen en rapporten die de werkgroep alimentatienormen van de NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak) in de loop van de jaren heeft gepubliceerd in één uitgave bijeengevoegd. Periodiek, zo mogelijk in januari en juli van ieder jaar, wordt daarvan een actuele versie gepubliceerd. Het rapport met bijlagen kun je gebruiken voor vaststelling van behoefte en draagkracht en in het verlengde hiervan de daadwerkelijke alimentatie.

Model vaststellingsovereenkomst ingangsdatum onderhoudsvoorzieningen

Een regeling inzake alimentatie kan worden gewijzigd als deze door een relevante wijziging van omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Soms zijn deze omstandigheden te voorzien. Soms kunnen deze omstandigheden zich plotseling voordoen. Als bij één van de betrokkenen behoefte bestaat de alimentatieregeling te wijzigen dan verdient het de voorkeur dat cliënten met elkaar in gesprek gaan om samen tot nieuwe afspraken te komen. Hiermee kan een eventuele juridische procedure worden voorkomen. Het opnieuw vaststellen van de hoogte van de alimentatie kost tijd. Een deskundige dient zich in te lezen in actuele gegevens en een nieuwe berekening op te stellen. Op basis hiervan kan een gesprek plaatsvinden waarna cliënten tot nieuwe afspraken kunnen komen. Het is echter evenwel mogelijk dat cliënten geen overeenstemming bereiken en er alsnog een juridische procedure ontstaat.

Wij adviseren om een dergelijk proces aan te vangen met een overeenkomst inzake de ingangsdatum van de wijziging van de hoogte van de alimentatie. Voor beide cliënten is het dan duidelijk wanneer de nog overeen te komen wijziging ingaat. Ook als cliënten er niet uitkomen en moet alsnog een juridische procedure worden gevoerd kan er geen discussie meer ontstaan over het moment waarop de wijziging ingaat.

Met dit document leggen de partijen de ingangsdatum van de wijziging van een alimentatieverplichting vast, namelijk de datum waarop de omstandigheden zijn ingetreden. Dit brengt rust. In een procedure zal de rechter ook de door de partijen overeengekomen datum volgen voor het laten ingaan van de gewijzigde alimentatieverplichting.

 

Rekenhulp vaststellen duur partneralimentatie

Op 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie ingegaan. Hierdoor wordt de maximale duur van alimentatieverplichtingen in veel gevallen beperkt. Deze wijziging heeft grote invloed op de scheidingsadviespraktijk. Het vaststellen van de maximale duur van de partneralimentatie wordt complexer en zal per situatie moeten worden vastgesteld. 

Om jou als scheidingsprofessional te ondersteunen bij het vaststellen van de exacte duur van de partneralimentatie hebben wij een speciale rekentool ontwikkeld. De tool werkt simpel. Je voert een aantal kerngegevens in. Vervolgens stelt de tool de duur van de alimentatie vast. Hierdoor weet je zeker dat je de juiste termijn hebt vastgesteld. De uitdraai kan als productie aan het scheidingsdossier worden toegevoegd.

Stroomschema duur partneralimentatie

Op januari 2020 is de nieuwe wetgeving partneralimentatie in werking getreden. Aan de hand van dit schema kun je bepalen hoe lang de duur van de onderhoudsverplichting op basis van de nieuwe wet-en regelgeving zal duren.

Model e-mail niet-wijzigingsbeding

Het is van groot belang duidelijk te formuleren waarom partijen een niet-wijzigingsbeding opnemen in het convenant. Partijen dienen op de hoogte te zijn van hetgeen waar zij recht op zouden hebben op basis van de wettelijke regeling. Deze e-mail ondersteunt jou bij de vastlegging van het niet-wijzigingsbeding naar jouw cliënten.

Artikel ‘Veilig afwijken van wettelijke maatstaven’ (mr. M.A. Weenink)

Alimentatieafspraken waarbij bewust van de wettelijke maatstaven is afgeweken, zijn zeer lastig in een later stadium te wijzigen. Wanneer is er sprake van bewuste afwijking? Wat voor gevolgen heeft dit precies? In dit artikel gaat mr. M.A. Weenink in op de wettelijke regels en jurisprudentie op dit gebied. Vervolgens gaat hij in op welke manier er veilig kan worden afgeweken van de wettelijke maatstaven. Het komt geregeld voor dat cliënten om verschillende redenen aangeven  te willen afwijken van de wettelijke maatstaven. Hoe kun je hier als scheidingsprofessional mee om gaan? Dit artikel geeft jou inzicht in de risico’s en tips hoe je zaken mogelijk kunt oplossen.

Checklist benodigdheden voor alimentatieberekening

Deze checklist kan gebruikt worden voor het opvragen van gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een alimentatieberekening voor particuliere cliënten.

Algemene toelichting afkoop partneralimentatie

Jouw cliënten kunnen nadat er berekeningen zijn gemaakt over de hoogte van de partneralimentatie met voorstellen komen om deze in één keer af te kopen. Aan deze vraag zijn diverse juridische, financiële en fiscale aspecten gekoppeld. In onderstaande toelichting wordt op de diverse aspecten waarmee rekening moet worden gehouden ingegaan. Het betreft maatwerk. Het is vooral van belang dat je jouw cliënten over de feitelijke aspecten informeert. Zij dienen zelf de afweging te maken of zij tot overeenstemming komen. Uiteraard kun je op verzoek van cliënten nadere berekeningen maken op basis waarvan men eventueel tot overeenstemming kan komen.

Model e-mail afkoop partneralimentatie (onderhoudsgerechtigde)

Jouw cliënten kunnen nadat er berekeningen zijn gemaakt over de hoogte van de partneralimentatie met voorstellen komen om deze in één keer af te kopen. Aan deze vraag zijn diverse juridische, financiële en fiscale aspecten gekoppeld. In onderstaande model e-mail wordt hierop ingegaan. Het betreft maatwerk. Het is vooral van belang dat je jouw cliënten over de feitelijke aspecten en gevolgen informeert. Zij dienen zelf de afweging te maken of zij tot overeenstemming komen. Uiteraard kun je op verzoek van cliënten nadere berekeningen maken op basis waarvan men eventueel tot overeenstemming kan komen.

Model e-mail opstellen alimentatieberekening

Deze model e-mail kun je gebruiken voor het opvragen van gegevens die je nodig bent voor het opstellen van een alimentatieberekening. Dit concept is gericht aan een professional. Delen van deze e-mail kun je ook gebruiken indien je rechtstreeks bij de scheidingsconsument informatie wilt opvragen. Het is van belang dat je er voor zorgt dat je alle relevante informatie hebt, zodat je efficiënt een zorgvuldige alimentatieberekening kunt opstellen.

Model e-mail aankondiging indexering

Deze model e-mail kun je gebruiken om jouw cliënten te attenderen op de wettelijke indexering van de kinder- en partneralimentatie.

Model e-mail betalingsachterstand alimentatie

Deze model e-mail kun je gebruiken om een partij te wijzen op een betalingsachterstand in de te betalen kinder- en partneralimentatie.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige