archive pagina

Stroomschema eigenwoning gezamenlijke aankoop partners (2022)

Op 1 januari 2022 is een aantal wijzigingen in de fiscale behandeling van de eigen woning ingegaan. Het is erg belangrijk voor financieel adviseurs om op de hoogte te zijn van de nieuwe wettelijke regeling, de gevolgen hiervan op de adviespraktijk en de adviesmogelijkheden in de verschillende partnerschapssituaties.

 Om jou hierbij te helpen, heeft Impact Opleiding en Training (www.impact.nu) een handig stroomschema ontwikkeld. In het schema zijn de belangrijkste uitgangspunten in de nieuwe wettelijke regeling uiteengezet. Daarnaast wordt per partnerrelatie een overzicht gegeven van de verschillende adviesmogelijkheden.

Toolkit vaststellen Eigenwoningreserve

Bij de vervreemding van een gezamenlijke woning kan een eigenwoningreserve worden gerealiseerd. Indien de woning onderdeel is van een huwelijksgemeenschap wordt deze eigenwoningreserve aan beide partners voor de helft toegekend. Ook bij stellen die een woning hebben die behoort tot een eenvoudige gemeenschap zal de eigenwoningreserve in principe aan beide partners voor de helft worden toegekend. Deze wettelijke regeling kan bij jouw cliënten tot een groot fiscaal knelpunt leiden. De financiële schade die hieruit voortvloeit kan in een meerjarenperspectief zeer groot zijn. In situaties waarbij één van beide partners meer eigen middelen heeft ingebracht dan de ander is het wenselijk de Belastingdienst te verzoeken de eigenwoningreserve gewijzigd vast te stellen. Dit dient actief te gebeuren. De ScheidingsDeskundige heeft voor jou een toolkit ontwikkeld waarmee je op een eenvoudige wijze de Belastingdienst verzoekt de eigenwoningreserve afwijkend vast te stellen.

De toolkit bestaat uit:

 • Uitleg en handleiding adviseur
  • Theorie
  • Stroomschema doelgroepbepaling
 • Communicatie aan jouw client
  • Uitleg en specifieke knelpunten en daarmee samenhangende schade, mogelijkheid wegnemen problemen kosten begeleiding (voorstel dienstverlening)
 • Communicatie Belastingdienst.
  • Uitleg
  • Sjabloonbrief verzoek gewijzigd vaststellen Eigenwoningreserve

Stroomschema eigenwoningschenking

Nextens heeft een overzichtelijk schema ontwikkeld om te bepalen of er recht is op de verhoogde vrijstelling in verband met de schenking van de eigen woning (art. 33 sub 7 Successiewet 1956). Deze vrijstelling zou als instrument kunnen worden ingezet  in (echt)scheidingssituaties. In de praktijk komt het voor dat partijen een bepaalde over- of onderwaarde van de eigen woning aan elkaar willen ‘schenken’ in de afwikkeling van de scheiding. Mogelijk kan de heffing van schenkbelasting door toepassing van de verhoogde vrijstelling worden voorkomen of beperkt. Uiteraard dient aan de voorwaarden voor de vrijstelling te worden voldaan. Met dit schema kunnen je eenvoudig bepalen of de vrijstelling van toepassing is.

Toolkit vastleggen interne draagplicht

De “Toolkit interne draagplicht” kan je helpen om afspraken van jouw cliënten over de interne draagplicht zorgvuldig vast te leggen. Deze toolkit betreft een verbeterde versie van de “Toolkit interne draagplicht” die tevens in de kennisbibliotheek op is genomen. Zaken waarvan het raadzaam is om deze door een notaris vast te laten leggen hebben wij in een separaat signaleringsdocument opgenomen. Daarnaast bevat deze toolkit een stroomschema wanneer de draagplicht overeenkomst toegepast dient te worden.

De toolkit interne draagplicht bevat de volgende documenten:

 • Sjabloonovereenkomst vastleggen interne draaglicht
  • Deze sjabloonovereenkomst kunt u gebruiken bij het vastleggen van de interne draagplicht van jouw cliënten.
 • Handleiding Sjabloonovereenkomst vastleggen interne draaglicht
 • Signaleringsdocument/doorverwijzingsdocument
  • Hierin hebben wij een opsomming gemaakt van de zaken waarvan het raadzaam is dat jouw cliënten die bij de notaris vastleggen. Dat gaat dan over die onderdelen in de eerdere sjabloonovereenkomst waarbij meerdere adviseurs het gevoel hadden dat zij op de stoel van de notaris zouden gaan zitten.
 • Stroomschema gebruik draagplichtovereenkomst

Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning – Fiscale aandachtspunten augustus 2018

Een aantal jaar geleden heeft de Belastingdienst een werkgroep Scheiden in het leven geroepen met als doel het grote aantal foutieve scheidingsaangiftes te verminderen. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar fouten in de aangifte IB, maar ook naar de vastgelegde afspraken in convenanten en de uitwerking daarvan in de praktijk. In samenwerking met een aantal externe deskundigen probeert de Belastingdienst in haar communicatie naar consumenten en betrokken professionals meer duidelijkheid te verschaffen hoe met bepaalde zaken in de aangifte, maar ook in het echtscheidingsconvenant dient te worden omgegaan. Hieronder kun je de door de werkgroep Scheiden opgestelde notitie “Het echtscheidingsconvenant en de eigen woning – fiscale aandachtspunten” downloaden, die bedoeld is voor (scheidings)professionals. In deze notitie wordt onder andere ingegaan op het verstrekken van woongenot, het betalen van de hypotheekrente voor ex-partner, het overdragen van economisch eigendom en het opnemen van een nihilbeding versus het betalen van hypotheekrente in de vorm van partneralimentatie.

V&A Gewijzigd fiscaal beleid wetgeving mbt KEW, SEW, BEW en BHW juli 2018

De vragen en antwoorden uit dit besluit gaan over het vervallen van de tijdklemmen in een aantal situaties (1 januari 2013) en de gewijzigde wet- en regelgeving per 1 januari 2017 en 1 april 2017 met betrekking tot de KEW, SEW en BEW en de BHW-kapitaalverzekering. Daarnaast wordt ingegaan op de overschrijding van de bandbreedte als gevolg van aanpassing van de eigenwoningrente en de gevolgen voor een uitkeringsvrijstelling bij goedkoper gaan wonen.

Rekenmodel leningverloop onderlinge EWS

Dit rekenmodel geeft inzicht in de financiële en fiscale uitwerking van de EWS en de betreffende lasten indien cliënten een onderlinge EWS aangaan.

Rekenmodel eigenwoninganalyse 2017

Dit rekenmodel dient als rekenhulp voor het berekenen van de financiële en fiscale woonlasten van cliënten als de echtelijke woning niet direct wordt verdeeld of verkocht. Dit rekenmodel maakt tevens onderscheid tussen de lasten tijdens de scheidingsregeling en na afloop van de scheidingsregeling.

Model e-mail toelichting scheidingsregeling

Geregeld krijgen wij vragen over de invulling van de scheidingsregeling. Onze ervaring is dat advocaten, mediators en andere betrokkenen bij het scheidingsproces onvoldoende op de hoogte zijn van de aandachtspunten ten aanzien van deze regeling. Om jou te ondersteunen hebben wij een modeldocument ontwikkeld waarin een uitgebreide toelichting wordt gegeven op de invulling van de scheidingsregeling. Wij hopen dat dit document jou helpt bij jouw dagelijkse adviespraktijk.

Model e-mail afwikkeling eigen woning (scheidingsconsument)

Deze model e-mail kun je gebruiken als er een gezamenlijke eigen woning betrokken is bij de scheiding. Afhankelijk van jouw inventarisatie en bevindingen kun je deze e-mail op maat maken.
Er kan sprake zijn van diverse hypotheekvormen met aanverwante voorzieningen als levensverzekeringen. Het is belangrijk al deze voorzieningen in verband met de geldende fiscale regels zorgvuldig te beoordelen. Voor meer verdieping inzake dit onderwerp kun je het hoofdstuk ‘Eigen woning en scheiden’ in onze syllabus nalezen.

Compendium nieuwe eigenwoningregeling 2016.1

In dit compendium heeft mr. R. Stam de nieuwe eigenwoningregeling, zoals die per 1 januari 2013 geldt, artikelsgewijs toegelicht. De meerwaarde van dit compendium is dat relevante passages uit de parlementaire behandeling per artikel bij elkaar zijn gezet.
Dit document geeft jou een duidelijk overzicht van de aangepaste regelgeving met betrekking tot de eigen woning. Dit document wordt regelmatig aangepast naar de meest recente wetgeving op dit gebied.

Voorwaarden & Normen NHG 2021-2

In samenwerking met de Nederlands Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en het Nibud heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen criteria ontwikkeld die recht doen aan (bijzonder) beheersituaties. Deze Voorwaarden & Normen 2021-1 zijn van toepassing op offertes vanaf 1 januari 2021.

V&A Overgangsregime KEW, SEW & BEW april 2020

In oktober 2016 heeft de kennisgroep verzekeringsproducten en eigen woning een geactualiseerde set met vragen en antwoorden gepubliceerd over het overgangsrecht inzake de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). Hierin gaat de kennisgroep onder andere in op vragen met betrekking tot de fiscale gevolgen van het vervreemden van een KEW, SEW en BEW bij het beëindigen van het fiscaal partnerschap. Bij een (gedeeltelijke) vervreemding van de KEW bij scheiding is er sprake van een omzetting als bedoeld in artikel 10bis.8 Wet IB 2001. De nieuwe KEW wordt geacht een voortzetting te zijn van de omgezette KEW. Dit heeft als gevolg dat:
– het overgangsrecht van toepassing blijft op de nieuwe KEW;
– het aantal jaren betaling van premie van de omgezette KEW meetelt voor de nieuwe KEW;
– de hoogte van de premie van de omgezette KEW voor de nieuwe KEW maatstaf blijft voor de toepassing van de bandbreedte-eis van de premie;
– bij gedeeltelijke vervreemding de desbetreffende premie naar evenredig deel voor de nieuwe KEW de maatstaf blijft voor de toekomst.

Artikel over fiscaal partnerschap, EW en alimentatie (Mr. A. Roelvink-Verhoeff)

In dit artikel wordt door mr. A. Roelvink-Verhoeff de eigen woning behandeld in onderlinge samenhang met het fiscaal partnerschap en alimentatie. Hierin staat de fiscale behandeling van de betaling van rente in verband met de eigen woning bij samenlevers en gehuwden (geregistreerd partners) centraal. Er wordt voornamelijk ingegaan op de situatie waarin sprake is van een woning in gezamenlijke eigendom (50%/50%), waaruit één of beide bewoners na het verbreken van de samenleving vertrekken.

Dit artikel kun je gebruiken ter verdieping van jouw kennis op het gebied van de eigen woning en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Zie voor meer informatie over de eigenwoningregeling onze syllabus Register Erkend Scheidingsadviseur ® (sectie Startdocumenten).

© Copyright - De Scheidingsdeskundige