archive pagina

Presentatie scheidingsprofessional

Als scheidingsbegeleider en ondernemer is het van groot belang te investeren in jouw netwerk. Hierbij is het van belang dat je goed weet over te brengen wie je bent en wat je kunt betekenen. Het zou mooi zijn als dit verhaal zo goed is dat diegene die het hoort ook daadwerkelijk aan jou denkt op het moment dat er een scheiding gerelateerd vraagstuk speelt.

Het kan ook voorkomen dat je in de gelegenheid wordt gesteld jezelf ergens te presenteren. Mogelijk zijn er dan meer mensen aanwezig.

Voor die mooie kans hebben wij een aantal bouwstenen in een presentatie verwerkt. Deze presentatie, die wij deels ook zelf gebruiken, mogen jullie als sjabloon gebruiken.

De presentatie dien je zelf op maat te maken (bedrijfslogo, volgorde, thema’s, et cetera).

Het is leuk om de presentatie interactief te maken. Dit kan door bepaalde stellingen of vragen te behandelen. Dit kan natuurlijk door middel van papieren opgaves. Dit kan echter ook digitaal (jij via de PC en cursisten via hun telefoon). Hiervoor zou je Socrative kunnen gebruiken. Meer informatie vindt je op: www.socrative.com. Het is mogelijk een gratis account aan te maken.

Als tip willen wij meegeven dat het is toegestaan om oude RFEA examens te gebruiken. Hierin komen verschillende thema’s aan de orde.

Veel succes en plezier bij het verzorgen van de presentatie!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

AVG: Toelichting implementatie AVG

Per 25 mei 2018 moeten wij allen voldoen aan de AVG. Wij begrijpen dat dit voor velen nog relatief onbekende wetgeving is. Kernvraag is: Wanneer voldoe ik aan de AVG? Om jou te ondersteunen hebben wij de ‘Toolkit AVG’ ontwikkeld. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor het voldoen aan de AVG. In deze toelichting staat in algemene zin verwoord wat er van jou verwacht wordt. Daarnaast tref je in dit document verwijzingen naar documenten die voor jou zijn ontwikkelt. Door deze documenten te gebruiken zal jouw bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk voldoen aan de eisen die vanuit de AVG worden gesteld.

AVG: Model verwerkingsregister

Organisaties moeten per 25 mei 2018 kunnen aantonen dat er aan de AVG-wetgeving wordt voldaan (‘verantwoordingsplicht’). Om hieraan te voldoen ben je verplicht een verwerkingsregister op te stellen en bij te houden waarin de verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Dit document help jou hierbij. In ons verwerkingsregister hebben wij er voor gekozen om per activiteit vast te leggen wat de grondslag is, wie de betrokkenen zijn, om welke persoonsgegevens het gaat, wat de bewaartermijn is, et cetera. Deze activiteiten zijn niet limitatief en kunnen door jou worden aangevuld. Als alle activiteiten vermeld staan in het register, hoef je per cliënt enkel nog aan te geven op basis van welke activiteit jij de persoonsgegevens van deze cliënt verwerkt. Zo kan er eenvoudig per cliënt worden nagegaan hoe er met de persoonsgegevens van deze cliënt wordt omgegaan, zonder dat je per cliënt een uitgebreid overzicht dient te maken van de relevante onderwerpen. Daarnaast kun je in dit document de betrokken verwerkers bijhouden.

AVG: Model privacyverklaring

AVG: Model register datalekken

Leidt een beveiligingsincident tot de vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens, dan is mogelijk sprake van een ‘datalek’. Dit lek dient tijdig (binnen 72 uur) bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld te worden, tenzij het datalek waarschijnlijk geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokken personen. Wij raden jou aan om bij twijfel over de gevolgen van het datalek altijd een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiermee voorkom je dat de Autoriteit Persoonsgegevens achteraf een (hoge) boete oplegt omdat het datalek volgens de Autoriteit gemeld had moeten worden. Indien het lek een hoog risico op nadelige gevolgen voor de personen wiens gegevens het betreft vormt, dan moet het incident ook aan deze personen worden gemeld. Blijkt een datalek achteraf ten onrechte niet tijdig te zijn gemeld, dan kan dit leiden tot oplegging van een fikse boete. Indien er onvoldoende kennis of mankracht aanwezig is om een incident af te handelen, vraag dan om hulp van een deskundige. Naast een eventuele melding van een datalek dienen alle datalekken in een register te worden opgenomen, ook de datalekken die niet aan de Autoriteit Persoonsgegevens hoeven te worden gemeld. Dit document kun je gebruiken om eventuele datalekken te registreren.

AVG: Model Verwerkersovereenkomst

Als scheidingsbegeleider verwerk je persoonsgegevens van cliënten. Hierbij gaat het om NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook om financiële gegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke dient je bepaalde maatregelen te treffen ter bescherming van deze persoonsgegevens. Mogelijk maak je voor de uitvoering van jouw dienstverlening gebruik van derden. Hierbij kun je denken aan de advocaat die het verzoekschrift tot echtscheiding indient of een boekhouder die jouw financiële administratie voert. Ook als je gebruik maakt van CRM-systemen, de ‘cloud’ of alimentatierekensoftware, verstrek je persoonsgegevens aan derden. Deze derden worden volgens de AVG aangemerkt als verwerker. Je dient om als verwerkingsverantwoordelijke te voldoen aan jouw verplichtingen die vanuit de AVG-regelgeving voor jou gelden een verwerkersovereenkomst aan te gaan met deze verwerker.

Dit modeldocument kun je gebruiken om met eerder genoemde derden een verwerkersovereenkomst te sluiten. Je dient deze modelovereenkomst zelf op maat te maken door een aantal zaken in te vullen en aan te vullen.

Handboek Ondernemen Belastingdienst

Deze uitgave van de Belastingdienst is toegevoegd aan de kennisbibliotheek. Het document is met name interessant voor alle leden met een eigen onderneming die hun eigen administratie voeren of willen kunnen controleren. In het handboek vindt je informatie over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies.

Brochure KNB “Samen verder”

Deze brochure is een uitgave van de KNB en informeert stellen over wat er per 1 januari 2018 wettelijk is geregeld en wat ze zelf kunnen bepalen. De brochure ziet in het bijzonder toe op regelingen ten aanzien van de verschillende relatievormen zoals samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap. Tevens wordt aandacht besteed aan huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden en de (juridische) gevolgen van het krijgen van kinderen.

Logo leden de ScheidingsDeskundige

Dit logo kunnen leden van de ScheidingsDeskundige gebruiken voor hun website, visitekaartjes, et cetera. Hierdoor weet de scheidingsconsument dat het lid is aangesloten bij het samenwerkingsverband van de ScheidingsDeskundige.

Stroomschema van het scheidingsproces (scheidingsprofessional)

In dit interactieve stroomschema staat het scheidingsproces van het begin tot einde stap voor stap beschreven. Dit processchema helpt u bij het doorlopen van het scheidingsproces. U kunt op de eerste pagina klikken op de verschillende fasen van het proces. U komt vervolgens bij het begin van de fase waar u op heeft geklikt. Bij iedere fase wordt uitleg gegeven over de te doorlopen stappen. Daarbij worden ook de documenten die u bij deze stappen kunt gebruiken benoemd. U kunt de documenten benaderen door in het stroomschema op de documenten te klikken. U wordt vervolgens doorgelinkt naar het betreffende document in de kennisbibliotheek van de beveiligde ledensectie van de ScheidingsDeskundige. U dient hiervoor wel ingelogd te zijn op het beveiligde gedeelte van onze website.

Model Dienstverleningsovereenkomst (gezamenlijke begeleiding)

Deze dienstverleningsovereenkomst (gezamenlijke begeleiding) is als model opgesteld ervan uitgaande dat je als gebruiker alleen op het terrein van echtscheidingsbegeleiding activiteiten verricht. Je kunt deze dienstverleningsovereenkomst niet gebruiken voor andere ondernemersactiviteiten. Met het opstellen van dit document hebben wij gestreefd naar een goede wisselwerking tussen het beperken van de (aansprakelijkheids)risico’s en het hanteren van leesbare en evenwichtige voorwaarden tussen klant en dienstverlener.

Het staat jou vanzelfsprekend vrij om andere keuzes te maken en de dienstverleningsovereenkomst aan te passen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst.

Model Dienstverleningsovereenkomst (eenzijdige begeleiding)

Deze dienstverleningsovereenkomst (eenzijdige begeleiding) is als model opgesteld ervan uitgaande dat je als gebruiker alleen op het terrein van echtscheidingsbegeleiding activiteiten verricht. Je kunt deze dienstverleningsovereenkomst niet gebruiken voor andere ondernemersactiviteiten. Met het opstellen van dit document hebben wij gestreefd naar een goede wisselwerking tussen het beperken van de (aansprakelijkheids)risico’s en het hanteren van leesbare en evenwichtige voorwaarden tussen klant en dienstverlener.

Het staat jou vanzelfsprekend vrij om andere keuzes te maken en de dienstverleningsovereenkomst aan te passen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst.

Model algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn als model opgesteld ervan uitgaande dat je als gebruiker alleen op het terrein van echtscheidingsbegeleiding activiteiten verricht. Je kunt deze algemene voorwaarden niet gebruiken voor andere ondernemersactiviteiten. Met het opstellen van deze algemene voorwaarden hebben wij gestreefd naar een goede wisselwerking tussen het beperken van de (aansprakelijkheids)risico’s en het hanteren van leesbare en evenwichtige voorwaarden tussen klant en dienstverlener. Het staat jou vanzelfsprekend vrij om andere keuzes te maken en de algemene voorwaarden aan te passen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw algemene voorwaarden. Ten overvloede wijzen wij jou erop dat het voor de optimale werking hiervan van belang is deze voorwaarden (tijdig) aan jouw klant ter beschikking te stellen.

Uitleg dienstverlening

In dit document wordt onze dienstverlening aan de scheidingsconsument uiteengezet. Dit geeft de scheidingsconsument een beeld van wat zij van ons kunnen verwachten. Daarnaast geeft dit cliënten een overzicht over de te nemen stappen in het scheidingsproces. Je kunt de voor jou toepasselijke stukken tekst gebruiken in jouw communicatie aan cliënten (als toevoeging op de flowchart van het scheidingsproces voor de scheidingsconsument, voor brochures, website, et cetera). Let er op dat in dit document sommige gegevens kunnen wijzigen (jaartallen, percentages, et cetera) en wij dit document regelmatig actualiseren. Overal waar een @ staat dien je jouw (bedrijfs)naam of in sommige gevallen andere informatie in te vullen.

Concept agenda

Voor iedere afspraak adviseren wij jou een agenda op te stellen. Hierin staan de punten benoemd die aan de orde komen in het betreffende gesprek. Dit geeft jou en jouw cliënten houvast. Daarnaast is het professioneel en zorgvuldig om te vergaderen met een agenda. Het voorkomt daarbij dat je bepaalde deelonderwerpen vergeet te behandelen. In het modeldocument concept agenda tref je een voorbeeld van een agenda. Een aantal veel voorkomende zaken zijn als voorbeeld opgenomen in de concept agenda.

Model factuur

Dit modeldocument kun je gebruiken als factuur voor jouw cliënt. Je dient de verschillende gegevens van jouw bedrijf toe te voegen aan het modeldocument. Daarna kun je het opslaan op jouw eigen computer en gebruiken in jouw beroepspraktijk.

Model urenspecificatie

Als je op basis van urendeclaratie voor jouw cliënt werkt, adviseren wij jou om jouw activiteiten uitgebreid te beschrijven. Het is erg belangrijk dat de klanten zien welke werkzaamheden je voor hen verricht. Ook activiteiten die je niet aan jouw cliënt doorbelast, adviseren wij in het overzicht te verwerken. Hoe duidelijker de specificatie, hoe groter de bereidheid van de klant om voor jouw dienstverlening te betalen.

Betalingsherinnering 1

Het kan voorkomen dat jouw cliënten verzuimen jouw rekening te betalen. Dit is erg vervelend. Je dient zelf een afweging te maken hoe je jouw cliënten hierover benadert. Naast het opnemen van telefonisch contact of het bespreekbaar maken van de situatie in een volgend gesprek kun je een betalingsherinnering of aanmaning sturen.  Hier tref je twee verschillende betalingsherinneringen en een aanmaning.

Betalingsherinnering 2

Het kan voorkomen dat jouw cliënten verzuimen jouw rekening te betalen. Dit is erg vervelend. Je dient zelf een afweging te maken hoe je jouw cliënten hierover benadert. Naast het opnemen van telefonisch contact of het bespreekbaar maken van de situatie in een volgend gesprek kun je een betalingsherinnering of aanmaning sturen.  Hier tref je twee verschillende betalingsherinneringen en een aanmaning.

Aanmaning

Het kan voorkomen dat jouw cliënten verzuimen jouw rekening te betalen. Dit is erg vervelend. Je dient zelf een afweging te maken hoe je jouw cliënten hierover benadert. Naast het opnemen van telefonisch contact of het bespreekbaar maken van de situatie in een volgend gesprek kun je een betalingsherinnering of aanmaning sturen.  Hier tref je twee verschillende betalingsherinneringen en een aanmaning.

Factsheet toevoeging bij advocaat of mediator

Cliënten (of één van hen) die in aanmerking kunnen komen voor een toevoeging zijn wellicht geneigd te kiezen voor een dienstverlener die op basis van toevoeging kan werken. In veel gevallen worden cliënten dan beperkt geholpen bij de afwikkeling van hun scheiding. Deze factsheet help jou bij het overtuigen dat cliënten toch beter voor jouw dienstverlening kunnen kiezen.

Filmoverzicht

In dit document vind je links naar verschillende interessante video’s gerelateerd aan het scheidingsproces. Sommige films geven jou inhoudelijke of achtergrond informatie over bepaalde onderwerpen. Andere films kun je mogelijk doorsturen naar jouw cliënten, indien je dit van belang acht.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige