Aansprakelijkheidsverzekering voor kinderen, geen overbodige luxe na een scheiding!

Geplaatst op 23 mei 2023

Ouders met het gezag over kinderen tot 14 jaar zijn aansprakelijk voor schade die hun kinderen veroorzaken. Ook na een scheiding kunnen beide ouders aangesproken worden. Daarom is het noodzakelijk dat beide ouders na de scheiding een aansprakelijkheidsverzekering inclusief dekking voor kinderen afsluiten!

Aansprakelijkheidsverzekering en scheiden
De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt dekking voor materiële en immateriële schade veroorzaakt aan derden. Op een aansprakelijkheidsverzekering voor een gezin zijn meeverzekerd:

  • De verzekeringnemer;
  • zijn of haar echtgenote/echtgenoot of geregistreerd partner of andere personen met wie verzekeringnemer duurzaam samenwoont;
  • de ongehuwde kinderen van de verzekeringnemer die in gezinsverband met de verzekerde samenwonen.

Als gevolg van een scheiding verandert de gezinssituatie van de klant. Die veranderde situatie kan gevolgen hebben voor de dekking op de diverse lopende schadeverzekeringen van de klant. In het ergste geval is er door de veranderde omstandigheid geen dekking meer op een verzekering waarvan de klant in de veronderstelling is dat dat wel zo is. In dat kader verdient de aansprakelijkheidsverzekering bijzondere aandacht.

Schade veroorzaakt door kinderen
In het aansprakelijkheidsrecht is geregeld dat ouders met het gezag over hun kinderen tot 14 jaar beiden aansprakelijk zijn voor de door die kinderen veroorzaakte schade (art. 6:164 BW jo. art. 6:169 BW). Dit kan ook gelden voor kinderen die 14 of 15 jaar zijn. Beide ouders kunnen hierdoor ook na een scheiding individueel aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door hun kinderen. Deze wettelijke bepaling staat los van afspraken in een ouderschapsplan welke zien op het verblijf van de kinderen of welke ouder gehouden is de kinderen te verzekeren. Daarom is het na een scheiding noodzakelijk dat beide ouders een aansprakelijkheidsverzekering sluiten waarop ook kinderen zijn meeverzekerd. De ouder waar de kinderen dus niet hoofdzakelijk verblijven zal ondanks dat de kinderen hoofdzakelijk bij de andere ouder verblijven zelf een verzekering af moeten sluiten inclusief kinderen. Ook in situaties waarbij er geen contact meer is tussen de ouder met het gezag en het kind dient de betreffende ouder een verzekering af te sluiten waarop ook kinderen zijn meeverzekerd. Het feit dat de ouders gescheiden zijn verandert niets aan het wettelijke aansprakelijkheidsrisico.

Ook in situaties waarbij een kind ouder is dan 16 jaar en zelf aansprakelijk gesteld kan worden is het noodzakelijk dat het kind hiervoor verzekerd is. Op het moment dat een kind nog tot het huishouden behoort blijft het van belang dat er sprake is van een gezinsdekking.

Voorbeeld
Bart en Evelien zijn gescheiden. De dochter van Bart en Evelien, Marijke van 13 jaar, woont bij Evelien en logeert een weekend per maand bij Bart. Marijke heeft het erg moeilijk met de scheiding van haar ouders en in haar boosheid en onzorgvuldigheid veroorzaakt ze brand in de kleedkamer bij de gymzaal op school. De brandschade is enorm. Zowel Bart als Evelien hebben het gezag en zijn aansprakelijk voor deze schade omdat Marijke jonger is dan 14 jaar. Als alleen Evelien een verzekering heeft met dekking voor kinderen en Bart niet, dan zal de verzekeraar van Evelien de schade vergoeden maar de helft van de schade verhalen op Bart. Als beide een aansprakelijkheidsverzekering gesloten hebben met dekking voor schade veroorzaakt door kinderen dan bieden beide polissen; ieder voor de helft dekking.

Ouderschapsplan
Als in een ouderschapsplan is vastgelegd is dat één van beide ouders een aansprakelijkheidsverzekering sluit met dekking voor kinderen, dan is dat een afspraak tussen de ouders. Die afspraak geldt niet voor een eventuele benadeelde partij die schade oploopt door toedoen van een kind. De benadeelde partij heeft het recht om te kiezen welke ouder(s) met gezag hij of zij aanspreekt voor de gehele schade. Als de ouder die volgens het ouderschapsplan een aansprakelijkheidsverzekering moest sluiten die plicht niet is nagekomen, dan kan de andere ouder nog steeds voor de gehele schade of de helft van de schade worden aangesproken door de benadeelde partij. Die heeft immers niets te maken met de onderlinge afspraken in het ouderschapsplan. Daarom is het van groot belang dat beide ouders na een scheiding een aansprakelijkheidsverzekering kiezen waar ook kinderen op zijn meeverzekerd. Het premieverschil tussen een verzekering voor een alleenstaande en een gezin met kinderen is vaak gering.

Belang voor de praktijk
Van een professional die betrokken is bij scheidingen kan verwacht worden dat deze op hoofdlijnen op de hoogte is van belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van het aansprakelijkheidsrisico na een scheiding. Hierdoor kunnen cliënten goed geïnformeerd tot keuzes komen.

Op basis van de inzichten van dit artikel hebben wij het deel over de aansprakelijkheidsverzekering in het model ouderschapsplan aangepast (artikel 7.1).  Voor leden die gebruik maken van de Permanente Praktijkondersteuning kan het nieuwe sjabloon worden gedownload vanuit de kennisbibliotheek.

Het sjabloon ouderschapsplan is tevens te verkrijgen via onze webshop.

De Scheidingsdeskundige heeft een speciale e-learning ontwikkeld voor schadeverzekeringen en de scheidingspraktijk. Deze e-learning is onderdeel van het lidmaatschap Permanente Praktijkondersteuning. De e-learning is ook los te verkrijgen via onze leeromgeving. 


© Copyright - De Scheidingsdeskundige